Algemene voorwaarden

Definities

Foodie Feest, gevestigd Te Zoetermeer onder kvk nr. 84278854
Klant: degene met wie Foodie Feest een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Foodie Feest en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepawsselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Foodie Feest.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 – Prijzen

 • Alle prijzen die Foodie Feest hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals inclusief administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Foodie Feest hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,Foodie Feest kan te allen tijde wijzigen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Foodie Feest niet kon voorzien ten tijden van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 • De klant dient betalingen vooraf te hebben voldaan.
 • Foodie Feest behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8 – Gevolgen niet tijdig betalen

 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Foodie Feest zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Foodie Feest te betalen.

Artikel 9 – Recht van reclame

 • Zodra de klant in verzuim is, is Foodie Feest gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • Foodie Feest roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aanFoodie Feest , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

 • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  – het product niet is gebruikt
  – de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – op de dag nadat de consument de pre-order bestelling heeft geplaatst
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@foodiefeest.nl

Artikel 16 – Vergoeding retourkosten

 • Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel19 – Retentierecht

 • Foodie Feest kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Foodie Feest heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Foodie Feest.
 • Foodie Feest is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel -21 Eigendomsvoorbehoud

 • Foodie Feest blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Foodie Feest op grond van wat voor met Foodie Feest gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan Foodie Feest zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien Foodie Feest een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Foodie Feest het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 22 – Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij Foodie Feest, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Foodie Feest het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Foodie Feest kan tegenwerpen.

Artikel 23 – Levertijd

 • De door Foodie Feest opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Foodie Feest.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Foodie Feest niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 24 – Feitelijke levering

 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 25 – Transportkosten

 • Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 26 – Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Foodie Feest niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 • Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan , bij gebreke waarvan Foodie Feest niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 31 – Garantie

 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 42 – Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Foodie Feest tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Foodie Feest geleverde producten en/of diensten.

Artikel 43 – Klachten

 • De klant dient een door Foodie Feest geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Foodie Feest daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Foodie Feest uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Foodie Feest in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Foodie Feest gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 44 – Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Foodie Feest.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Foodie Feest ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 45 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 • Als Foodie Feest een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Foodie Feest verschuldigd zijn.

Artikel 46 – Aansprakelijkheid Foodie Feest

 • Foodie Feest is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Foodie Feest aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Foodie Feest is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Foodie Feest aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 47 – Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Foodie Feest vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 48 – Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Foodie Feest toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Foodie Feest in verzuim is.
 • Foodie Feest heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Foodie Feest kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 49 – Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Foodie Feest kan worden toegerekend in een van de wil van Foodie Feest onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Foodie Feest kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Foodie Feest 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Foodie Feest er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Foodie Feest is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 50 – Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 51 – Wijziging algemene voorwaarden

 • Foodie Feest is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Foodie Feest zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 52 – Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Foodie Feest.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Foodie Feest bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Foodie Feest is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 22 april 2023.